Jak probíhá zápis do školy?

Jak probíhá zápis do školy?>

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě zlomovým okamžikem. Končí jím bezstarostné dětství a začíná období, kdy si děti už nebudou jen hrát, ale taky se učit. K tomu sice dochází už ve školce, nicméně škola je přeci jen něco maličko jiného. Jak se na školu připravit? Co byste o zápisu měli vědět?

Zápis do školy je důležitý, ale i slavnostní okamžik

Každé dítě, a hlavně to, které má doma staršího sourozence, se do školy těší. Ví, že se tam něco nového naučí, konečně bude umět číst a psát jako dospělí. Navíc určitě dostane krásnou novou aktovku, po které už tak dlouho toužebně kouká.

Jak dlouho jim tohle nadšení vydrží, to hodně záleží na nás, rodičích. Zápis bychom tak neměli vnímat jen jako konec bezstarostného dětství, ale taky jako začátek něčeho nového. Dítě jím rozhodně nestrašte, udělejte z toho slavnostní záležitost. Stejně jste určitě přistupovali i k zápisu do školky.

Jak probíhá zápis do základní školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku. Výjimkou jsou děti, které dostanou odklad povinné školní docházky. Prvním krokem, jak přihlásit dítě do školy, je podat přihlášku do školy a vyplnit zápisní lístek (to určitě znáte už ze školky, taky jste podávali přihlášku do mateřské školy).

Čtěte také: Jak vybrat školní aktovku a batoh nejen pro prvňáka

Povinná školní docházka začíná s počátkem školního roku.
Víte, jak probíhá zápis do základní školy?

Co musí žádost o přijetí do základní školy obsahovat?

Podle školského zákona musí žádost obsahovat náležitosti jako:

 • Jméno, příjmení a datum narození dítěte
 • Místo trvalého pobytu dítěte, případně i jinou korespondenční adresu
 • Označení základní školy, kam se dítě hlásí
 • Jméno, příjemní a místo trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte, případně korespondenční adresu, kam má být doručována pošta
 • Podpis zákonného zástupce dítěte

Kdy dítě do školy přihlásit?

Zápis do 1. třídy se obvykle koná v dubnu, konkrétní termín vždy vyhlašuje sama základní škola. Určuje ho její ředitel.

Jak zápis do školy probíhá dál?

Zápis se skládá z formální části a motivační části. Formální část zahrnuje předložení potřebných dokladů, motivační pak rozhovor pedagoga s dítětem. Tahle část obvykle trvá asi 20 minut, zákonný zástupce může dítě doprovázet. Pedagog dítě nijak nezkouší, spíš si s ním jen povídá o motivaci dítěte pro školu a snaží se orientačně posoudit školní připravenost.

K formální části zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, kterým by měla začít povinná školní docházka. S sebou si kromě vyplněné žádosti k přijetí do prvního ročníku vezmou platný občanský průkaz, rodný list dítěte, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu. Pokud dítě dostalo v předchozím roce odklad, tak také rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Pak následuje motivační část zápisu, kterého se dítě může a nemusí účastnit. Vždy je ale lepší, když tuto část dítě absolvuje. Kromě toho, že bude mít radost, když paní učitelce předvede vše, co se už naučilo, vy se dozvíte, zda dítě na školu má, nebo zda by bylo lepší požádat o odklad.

Víte, že žák by měl plnit povinnou školní docházku ve spádové škole, klidně se ale můžete zúčastnit zápisu do více škol, i těch, které nejsou spádové. Je ale třeba počítat s tím, že přednost mají děti, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti. Přednost často mají také děti, které již na škole mají sourozenci. Nesmí ale být překročena kapacita školy. O tom, kdo z dětí mimo spádové oblasti bude na volná místa přijat pak většinou rozhoduje losování.

Co by předškolák měl k zápisu umět?

 • Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců.
 • Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození.
 • Mělo by zvládnout sebeobsluhu.
 • Mělo by také být samostatné a schopné nějakou dobu udržet pozornost
 • Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.
 • Co se kreslení týká, dítě by mělo zvládnout nakreslit postavu člověka s detaily, dům, strom apod.
 • Řeč by měla být bez větších nedostatků ve výslovnosti, dítě se snaží mluvit ve větách, dokáže vyjádřit myšlenku. Umí rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost, stejně tak jednotné a množné číslo.
 • Rozlišuje nahoře, dole, vedle, na, nad, před, pod, vedle, mezi, nahoře - dole, nízko - vysoko, první - poslední, daleko – blízko, dnes – včera, dřív - později atd.
 • Napočítá do 5, pozná geometrické tvary.
 • Umí seřadit 5 prvků podle velikosti.
 • Roztřídí předměty do skupin podle tvaru, barvy, velikosti, …
 • Odpoví na otázku.
 • Pozná, co do skupiny nepatří.
 • Řekne krátkou básničku.
 • Umí si zavázat tkaničku.
 • Dítě by také mělo znát a používat základní společenská pravidla – pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit…).
Naučte dítě před nástupem do školy správně držet psací potřeby.
K zápisu do školy by měl předškolák umět správně držet tužku.

Jak je to s odkladem školní docházky?

Někdy ho doporučí už paní učitelky v mateřské škole, jindy vám ho doporučí při zápisu ve škole. Při něm paní učitelky zjišťují, zda je dítě dostatečně zralé a vyspělé na to, aby školu zvládlo. A to nejen duševně, ale i tělesně. Co si budeme povídat, děti dostanou tolik sešitů a učebnic, že někdy je prostě lepší rok vyčkat.

Ať tak či tak, k zápisu musíte vždy, i když už víte, že budete žádat o odklad školní docházky. V tom případě si ale předem můžete na stránkách školy stáhnout žádost o odklad a třeba i navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), která musí vystavit doporučující posudek. Ten pak s sebou vezmete k zápisu a přiložíte ho k žádosti o odklad. Když to ale před zápisem nestihnete, nevadí. Vyšetření můžete absolvovat i později.

Víte, že začátek povinné školní docházky lze na žádost zákonného zástupce podepřenou o doporučující posouzení PPP odložit o jeden školní rok? Začátek povinné školní docházky je tak možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dosáhne osmi let věku.

Jak vyšetření v PPP probíhá?

Nejprve je třeba požádat o vyšetření v PPP a domluvit si termín vyšetření. O něj žádá vždy zákonný zástupce dítěte. Samotné vyšetření se pak provádí většinou v dopoledních hodinách, aby dítě spolupracovalo a nebylo unavené, obvykle bez přítomnosti zákonného zástupce. Když dítě ale odloučení nebude zvládat, samozřejmě bývají rodiče přizváni.

Vyšetření se zaměřuje na zmapování úrovně rozvoje jednotlivých percepčních schopností jako zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika (, koordinace oko-ruka, řeč (výslovnost, vyjadřování, slovní zásoba, artikulace), předčíselné představy, pozornost, prostorová orientace, emoční a pracovní zralost, paměť, schopnost adaptability, vědomosti a všeobecný přehled, to vše vzhledem k věku.

Víte, že když dítěti dáte odklad, nemusí další školní rok trávit nutně v mateřské škole? Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny může být také zařazeno do tzv. přípravné třídy základní školy. Zde se děti připravují na první ročník základní školy, do povinné školní docházky se ale docházka do přípravné třídy nezapočítává. Děti mají možnost dohnat to, co neovládají, navíc se seznamují s prostředím školy a požadavkům na roli školáka.

Jak se dozvíte, zda bylo dítě přijato?

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel základní školy ve správním řízení. Žák dostane při zápisu registrační číslo, pod ním je řízení vedeno. Výsledek se zákonní zástupci dozví jak ze zveřejněného seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tak písemnou formou. Písemné vyjádření by rodiče měli obdržet nejpozději do jednoho měsíce od konání zápisu.

Víte, že pokud není třeba odklad a hlásíte dítě na spádovou školu, tak by dítě mělo mít své místo na škole jisté?

Co když s rozhodnutím školy rodič nesouhlasí?

Když rodič s rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí nesouhlasí, může se proti němu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolat se musí zákonný zástupce u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal.

Náš tip na závěr: Víte, co je do školy potřeba?

Kvalitní školní aktovka nebo batoh je jasná věc, ale co dál? Určitě nesmíme zapomenout taky na:

Víte, že když chcete pro dítě krásně sladěnou aktovku s penálem a třeba i sáčkem na tělocvik, není nic snazšího, než vybrat některý ze školních setů?

Vybavte děti školními potřebami do první třídy.
Nezapomeňte vybavit děti vším, co je do první třídy třeba.